Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. +48 74 872 50 25 arr@agroreg.com.pl

O klastrze

pz1Zadanie pod nazwą: Klaster „Wałbrzyskie surowce” - surowce dla zaawansowanych technologii materiałowych, jest skierowane do środowiska nauki i biznesu - priorytetowo z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej, zainteresowanego aktywnym udziałem w budowie i realizacji regionalnej inteligentnej specjalizacji zdefiniowanej, jako surowce dla zaawansowanych technologii materiałowych.
 
Nadzór na realizacją zadania sprawuje Zespół Surowców Skalnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, któremu na mocy decyzji Rady Aglomeracji, przewodniczy Burmistrz Nowej Rudy. Realizacją zadania publicznego zajmuje się Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie. Klaster „Wałbrzyskie surowce” finansowany jest ze środków Województwa Dolnośląskiego.
 
Oferta klastra skierowana jest w szczególności do przedsiębiorców sektora wydobywczo-surowcowego, instytucji naukowych, instytucji B+R, uniwersytetów (w szczególności wydziały w obszarze chemii, energetyki, geologii, metalurgii chemicznej, fizyki ciała stałego, inżynierii materiałowej) oraz do instytucji otoczenia biznesu.

pz2Podstawową bazą operacyjną działalności dla zadania Klaster „Wałbrzyskie surowce” - surowce dla zaawansowanych technologii materiałowych jest potencjał surowcowy, metalurgiczny i energetyczny Aglomeracji Wałbrzyskiej orazMiasto Nowa Ruda, które posiada niezbędną infrastrukturę dla potrzeb jego realizacji. Na terenie strefy przemysłowej „Słupiec” działalność prowadzi Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zarządzająca Dolnośląskim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym, Inkubatorem Przedsiębiorczości, Noworudzkim Parkiem Przemysłowym i Centrum Biznesu i Innowacji.Ponadto, od października 2014 roku m.in. z udziałem wsparcia środkami RPO dla Województwa Dolnośląskiego w okresie programowania 2007-2013, Agroreg uruchomi działalność inkubatora technologicznego, w którym planuje się usytuować laboratorium fizykochemiczne na potrzeby Klastra. W sąsiedztwie parku przemysłowego zlokalizowana jest podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej WSSE Invest-Park z Wałbrzycha oferująca tereny inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów, też z branży surowców skalnych.
 
pz3Podstawowym celem Klastra „Wałbrzyskie Surowce” jest opracowanie i wdrożenie nowej strategii rozwoju dla przemysłu surowcowo-energetycznego zmierzającej do wytwarzania wysoko przetworzonych, konkurencyjnych na rynkach Europy i świata wyrobów w oparciu o lokalne zasoby naturalne i kompetencje kadry techniczno-inżynieryjnej. Strategia zostanie opracowana i wdrożona z wykorzystaniem najnowszej wiedzy naukowej, dostępnych patentów i technologii oraz w oparciu o międzynarodowy benchmark firm o podobnym profilu do tych, działających w Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rezultaty opracowania będą wdrażane w ramach regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji (RIS3), a efektywność wdrażania będzie oceniana metodami monitoringu i ewaluacji przyjętymi na Dolnym Śląsku i na poziomie Kraju.

Członkami Klasta są osoby fizyczne – przedstawiciele n/w przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowej i stowarzyszenia.
Przedsiębiorstwa: Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., Mineral Polska Sp. z o.o., Coal Holding Sp. z o.o., Brante Partners Sp. z o.o., GONDEK Sp. z o.o., Miedzi Copper Corp., Piaskowiec Bruki Kamienne Piotr Adamski
Jednostki naukowe: Polska Akademia Nauk, „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Politechnika Wrocławska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
Instytucje Otoczenia Biznesu: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
Jednostki Samorządu Terytorialnego: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Urząd Miasta Wałbrzych
Instytucja Finansowa: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków
Stowarzyszenie: Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski.

Partnerzy
Dolny Śląsk
Agroreg